Životopis

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Bratislavský pomocný biskup (31. januára 2012 vymenovaný, 17. marca 2012 konsekrovaný za biskupa), titulárny biskup zo Serre.

Narodil sa v Bratislave 10. mája 1964 ako vnuk kňaza Jozefa Haľka, prvého gréckokatolíckeho farára v Bratislave. Po gymnáziu študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Po viacnásobnom neprijatí na bohosloveckú fakultu pracoval ako robotník v Bratislavských vodárňach a ako vychovávateľ v Ústave sociálnej starostlivosti. Za kňaza bol vysvätený 4. júla 1994 v Trnave. Od roku 1997 bol poverený pastoráciou veriacich pre Bratislavu hovoriacich po maďarsky. V tom istom roku začal vyučovať cirkevné dejiny na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2006 je docentom na Katedre cirkevných dejín. V roku 2000 získal doktorát na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme. V roku 2009 bol pápežom Benediktom XVI. menovaný za kaplána jeho Svätosti. V roku 2013 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia.

Erb pomocného biskupa  má v ľavej polovici na modrom podklade strieborný meč, ktorý delí červenú látku. Symbolizuje to jeho príslušnosť k Bratislavskej arcidiecéze a samotnú osobu sv. Martina ako jej hlavného patróna, ktorý časť svojho vojenského plášťa daroval žobrákovi. Pravá strana patrí symbolom samotného biskupa a je jeho osobným erbom. Pripomína heslo, ktorým je „Resurrexit! – Vstal z mŕtvych!“. Na červenom podklade je zlatý kríž, cez jeho priečne rameno je prevesená biela látka, symbol zmŕtvychvstania. Pri nohe kríža je strieborné veľké písmeno M, pripomínajúce láskyplnú prítomnosť Panny Márie, verne blízkej svojmu Synovi vo vrcholných chvíľach jeho spásonosného utrpenia. Samotný štít erbu je prikrytý zeleným klobúkom s troma radmi strapcov po oboch stranách erbu, čo je počet prináležiaci biskupovi. Za štítom je umiestnený kríž a pod štítom je v stuhe vpísané biskupské heslo RESURREXIT!